Danh sách công trình đã thực hiện 2004-2021

https://drive.google.com/file/d/1A_MJFifYdG6WnACdq1ZiLaQ_QanY7yXA/view?usp=sharing