VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

COMPANY POLICY IN LABOUR, INDUSTRIAL HYGIENIC AND ENVIRONMENTAL SAFETY

An toàn PCCC là nhiệm vụ không thể coi nhẹ đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

An toàn PCCC là một lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều ngành và cần tiến hành từ khâu lập dự án thiết kế kỹ thuật, lựa chọn thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống.

Bám sát nguyên tắc PCCC là “Tích cực chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chữa cháy kịp thời có hiệu quả”. Công ty PCCC 2-9 luôn tư vấn cho Quý khách hàng các giải pháp về PCCC hợp lý, thiết kế hệ thống báo cháy, chữa cháy đúng tiêu chuẩn, chọn thiết bị đúng chủng loại, đạt hiệu quả, tiết kiệm kinh phí. Trong hoạt động tư vấn thiết kế, chúng tôi luôn đề cao phương châm phục vụ khách hàng tận tình, hướng dẫn cụ thể rõ ràng, thực hiện hợp đồng nghiêm chỉnh.

Vì vậy Công ty PCCC 2-9 đã tạo được sự tín nhiệm nhất định với Quý khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Fire safety is a duty which can not be considered defied to civil and industrial projects in present time. Fire fighting safety is a wide field concerns to many branches and it needs to carry out from the phase of technical designing, choosing equipment and executing, installing for system.

Stick close to fire fighting & prevention principle “Active and initiative prevention, ready to fight in time, effectively”, 2-9 Fire Fighting Equipment Co.,Ltd. Always consults to the customers on sensible fire resistance resolution, designing fire alarm and fighting system as standard, choosing right types and effectively, saving expense. When consulting and designing, we always heighten of whole-hearted serving, instructing in detail and clearly, executing the contract strictly.

As a result, 2-9 Fire Fighting & Prevention Equipment Co., Ltd. Makes reliable to customers in business activity

An toàn lao động là nhiệm vụ quan trọng luôn được Công ty quan tâm chỉ đạo, thường xuyên nhắc nhở phải thực hiện nghiêm chỉnh khi thi công trên công trường. Khẩu hiện an toàn lao động là “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”. An toàn là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người, đã được quán triệt đến từng đội lao động, từng người thợ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn lao động, Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 đã tiến hành:

- Ban hành các quy định về an toàn lao động cho từng loại hình cụ thể chi tiết, tiến hành phổ biến cho công nhân biết và ký tên.

- Quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên như chỉ huy trưởng, đội trưởng, công nhân, giám sát…

- Mua sắm và cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân.

- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân làm việc trên công trường.

- Cử cán bộ công ty thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện công tác an toàn lao động.

- Lắp đặt các bảng nội quy, biển báo về an toàn lao động ở những nơi cần thiết.

- Lập phương án xử lý nhanh khi có tai nạn lao động xảy ra.

- Ban hành chế độ khen thưởng, kỷ luật, xử phạt về an toàn lao động.

Nhiều năm qua, trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9 chưa bao giờ để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào - tuy vậy Công ty vẫn luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của mình.

Labour safety plays the most important role in progress of installation which is always paid attention on. The slogan applied in the field is "Safety for work - work in safety".

For the best result of installation, the company carries out as follows:

- Promulgation and propagation the labour safety policy in detail to individual of the whole staff of workers.

- Specifying detail responsibility of each site managing member as well as workers…

- Providing the workers necessary labour safe equipment

- Signing insurance policy awards the staff working at site

- Assignation of officer in checking, reminding the labour safety policy.

- Warning of danger signs will be placed around dangerous areas.

- Foreseeing first-aid solution for working accident, if any.

- Rewarding and punishing policy in labour safety.

Up to now, no accident occurred in the company but the company always appreciate the effect of labour safety policy.

Quy định an toàn lao động này được phổ biến đến Ban chỉ huy công trường và tất cả CB-CNV Công ty với mục đích:

- Nhắc nhở và hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động.

- Ban chỉ huy công trường sử dụng sổ tay này như tài liệu huấn luyện an toàn lao động.

Những nguyên tắc an toàn lao động trong này cũng được áp dụng cho các đội vệ tinh khi thi công trên công trường của Cty

TNHH Thiết bị PCCC 2-9.

The manual shall be propagated to Site managing Board and the whole staff with the following purposes:

- Instructing and reminding the basic principle about labour safety.

- Using the manual as a document in labour safety training.

The basic principle stated in the manual shall be applied to the sub-contractor(s) of the company.

Toàn bộ CB-CNV Cty PCCC 2-9 có trách nhiệm áp dụng an toàn lao động cho bản thân và người người có liên quan khi làm việc trên công trường. An toàn lao động được đặt lên hàng đầu khi thi công trên công trường.

- Mua bảo hiểm tai nạn cho CB-CNV Công ty.

- Thường xuyên tổ chức phổ biến an toàn lao động cho công nhân thi công trên các công trường.

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân thi công.

- Luôn giữ công trường được vệ sinh, sạch sẽ.

- Whole staff of the company shall be in charge of applying labour safety regulation to himself and concerning persons.

Labour safety is rised on the first.

- Signing insurance policy awarding the whole company staff

- Frequent propagation of labour safety to the staff of workers working at site

- Providing necessary labour safety equipment to workers at site.

- Keep the site clean and neat about the executing period.